"White Mountain" - Shasta Daisy

"White Mountain" - Shasta Daisy

Botanical Name: Leucanthemum x superbum